Partiprogram 2017

28. oktober 2021

Socialisterne gav Brøndby fortiden - Venstre giver løsninger til fremtiden

Brøndby Kommune er en god kommune med en ekstraordinær god beliggenhed. Vi har skov, vi har Strand, vi har et rigt foreningsliv med mange frivillige, der bidrager til en kommune præget af solidaritet og medmenneskelighed. Det vil vi gerne beholde som det er.

Vi er sammen om Brøndby

Men i Venstre har vi svar på de svære udfordringer og løsninger for fremtiden

For er du klar over at:

Flertallet i kommunalbestyrelsen er socialister – det er flertallet der bestemmer

 • Flertallet i kommunalbestyrelsen er positive over for flere højhuse i kommunen

 • Flertallet i kommunalbestyrelsen mener, det er fint at lejerne får huslejestigninger på op til 15 %, selvom kommunalbestyrelsen kan afvise så store huslejer?

 • Grundskylden stiger igen og igen, selvom kommunalbestyrelsen kan sætte den ned?

 • Mere end 50 % af kommunens borgere er på overførselsindkomst, og det tal stiger hvert år?

 • 35 % af de unge er ikke begyndt på en uddannelse 5 år efter, de er gået ud af folkeskolen i Brøndby?

 • Flertallet i kommunalbestyrelsen ikke har i sinde at gøre Brøndby attraktiv for børnefamilier?

 • Mange af kommunens elever i 0-klasser kan ikke følge den normale undervisning, fordi de ikke taler tilstrækkelig dansk

 • Brøndby Kommune har haft en rollemodel ansat i flere år, der officielt har tilkendegivet sin tilknytning til Hizb ut- Tahrir.

 • Historierne i pressen om øget radikalisering og parallelsamfund inden for kommunens grænser er stærkt stigende?

 • Den demografiske udvikling viser, at Brøndby Kommune står over for massive udgifter til ældre med kroniske sygdomme, som rygerlunger, sukkersyge, hjertekarsygdomme og gigt. Men et flertal i kommunalbestyrelsen vil ikke investere i langsigtede løsninger.

 • Fordelingen af almennyttige boliger er forbeholdt familier hvor et familiemedlem er +60 år.

 • Brøndby Kommune er blandt de nederste 10 kommuner med det dårligste erhvervsklima i samtlige erhvervsklimaundersøgelser (92 af 96)

 • Disse udfordringer er ikke nye, og et flertal i kommunalbestyrelsen har ladet stå til igennem de seneste mange valgperioder

Venstre i Brøndby vil meget gerne gøre noget ved det, men det kræver din stemme
”Vi kan ændre fremtiden - stolt af Brøndby”

Skalvifågjortnogetveddet

Brondby.venstre.dk

Facebook/Venstreibrøndby

Venstre i Brøndby vil gerne tage de nødvendige beslutninger

Vi har visioner for Brøndby Kommune, men vi kan ikke ændre fremtiden alene og har brug for din stemme:

I kommunalbestyrelsesperioden 2014 til 2017 er Venstre det eneste parti der vil:

 • Have målsætninger for, hvordan Brøndby Kommune skal se ud i fremtiden

 • Udarbejde en boligpolitik, med målsætninger for hvilke boliger der skal være i kommunen

 • Boliganvisningen skal tilbage til Brøndby Kommune

 • Ændre på reglerne for tildeling af almennyttige boliger til fordel for børnefamilier med forældre i arbejde, og personer med opstået handicap. Venstre mener i øvrigt at tildelingen af boliger skal tilbage til Brøndby Kommune. Stemme imod huslejestigninger på over 5 %, når boligselskaberne ikke har lavet hensættelser til renoveringer

 • Udarbejde en strategi for at tiltrække flere virksomheder til kommunen

 • Udarbejde en erhvervspolitik, der skal forbedre erhvervsklimaet i Brøndby Kommune og medvirke til at virksomheder i Brøndby får konkurrencefordele

 • Sænke skatten på indkomst og erhverv

 • Sænke grundskylden

 • Sikre høj kvalitet i den kommunale sagsbehandling, ved at uddanne højt kvalificerede sagsbehandlere til kvalitetssikring

 • Undersøge hvilke årsager i folkeskolen, der har indflydelse på, at alt for mange unge ikke får en uddannelse, og alt for mange unge gør brug af offentlig forsørgelse.

 • Nægte tvungen fjernvarme på uoplyst grundlag til Vesterled

 • Have flere voksne pr. barn i daginstitutionerne

Vi tror på tidlige indsats, både socialt og fagligtVores målsætning

Vi ønsker at Brøndby Kommune er drevet af godt købmandskab, hvor Brøndby Kommune bliver kendt for at være en handlekraftig kommune med en sund økonomi, med den bedst mulige ressourcestyring til gavn for borgere og virksomheder.

Vi ønsker en kommune, hvor langt flere af kommunens penge går til den nære velfærd, og vi står ikke i vejen for, at konkurrenceudsætte de kommunale opgaver, hvis det kan betale sig for borgerne.

Vi ønsker i højere grad, at Brøndby Kommune værdsætter og samskaber aktiviteter mellem de mange frivillige og foreninger der er i kommunen.

Vi ønsker en mere effektiv offentlig sektor, hvor den siloopdelte økonomi tilsidesættes for samskabelse af den offentlig forvaltning. Vi ønsker fokus på at politik ikke sker i søjler, men at politik sker på tværs af forvaltningen og politikområder, så borgerne kommer i centrum for enhver beslutning.

Vi vil også begrænse kommunalpolitikernes mulighed for at tildele vederlag til sig selv, for arbejde i ubetydelige politiske udvalg. Vi vil derfor gå fra 7 til 3 udvalg, der vil stille højere krav til at politikerne i kommunalbestyrelsen laver politik, der kan føre Brøndby sikkert mod fremtiden.

Vi vil udvikle den kollektive trafik og arbejde sammen med de andre partier i kommunalbestyrelsen om at få letbanen til Kommunen, S-togstation ved Priorparken, og bedre busforbindelser inden for kommunen, men også til de regionale knudepunkter eksempelvis Glostrup Station, Hvidovre Hospital, Rødovre Centrum, Høje Taastrup og København.

Mennesket frem for systemet

I Venstre i Brøndby ser vi sagsbehandlingen, som en vigtig del af en ordentlig velfærd. Det er et velfærd der beskytter og hjælper de svageste og hjælper dem der vil, og dem der ikke kan.

Vi vil arbejde for en professionel sagsbehandling, hvor der er plads til individuelle løsninger og et fokus på den enkelte borger med udgangspunkt i løsninger i stedet for begrænsninger.

Vi ønsker at klager over afgørelser - aldrig behandles af den beslutningstagende sagsbehandler.

I Venstre vil vi gerne tage ansvar for, at flest mulige ledige borgere i kommunen kommer i arbejde hurtigst muligt. Men vi vil især gøre noget ved, at alle elever, der går ud af folkeskolen i Brøndby, får en uddannelse der fører til beskæftigelse. Der foreligger allerede flere undersøgelser, der peger på de bedste løsninger. Venstre ønsker at lære af de bedste, og opnå en bedre beskæftigelsesindsats der virker.

Vi mener det er politikerne i Brøndbys vigtigste opgave, at knække den sociale deroute, som vi oplever i Brøndby Kommune, hvor alt for mange har den oplevelse, at det er i orden at være på offentlig forsørgelse.

I dag er det 35 % af de unge der ikke har en uddannelse 5 år efter de er gået ud af folkeskolen I Brøndby Kommune. Det er vi bestemt ikke tilfredse med, og I Venstre mener vi, at det er nødvendigt, at få undersøgt hvorfor så mange af kommunens unge ikke får en uddannelse efter endt folkeskole, og hvilke hindringer der er for at alt for mange ikke er i beskæftigelse.

Vi vil investere i en tidlig indsats, der skal forebygge at flere af Brøndbys unge uddannes til arbejdsløshed. Igennem flere generationer har alt for mange børn kæmpet med, at de har forældre der ikke har en uddannelse selv, og ikke har de færdigheder der skal til, for at kunne hjælpe med skolearbejdet eller tale om de udfordringer som børnene bliver stillet over for i folkeskolen. Vi mener, at børnenes forældre har ansvaret for at deres børn fungerer i folkeskolen, og vi vil gerne hjælpe de forældre, der ikke kan eller ved, hvordan de skal gøre. Vi kalder det forældreskolen. Et initiativ hvor forældre bliver informeret og lærer om deres børns skolegang og får mulighed for at lære, hvad deres børn skal lære.

Og der skal stilles krav til de forældre, der ikke vil medvirke til at deres børn fungerer i skolen, og vi tager gerne de beslutninger der skal til, for at det lykkedes.

Vores fokus ligger hos børnene og de unge. Venstre i Brøndby mener, at flest mulige ressourcer skal bruges for at få de unge i uddannelse og i arbejde, og ungeindsatsen skal starte så tidligt som muligt.

Invester før det sker – vi skal knække den negative arv

Vi vil uddanne til job. I Venstre vil vi ikke bare uddanne de ledige for uddannelsens skyld. Der skal ambitioner til på den lediges vegne.  Der skal lyttes til den lediges vilje til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og handle efter de behov, som erhvervslivet har.

Vi vil arbejde for, at tilbud til de ledige skal være et aktiv på de udfordringer den enkelte borger har med at finde et arbejde.

Vores målsætning er at 95 % af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Tilbage på arbejdsmarkedet via frivilligt arbejde

For borgere der har været ude af arbejdsmarkedet på grund af længerevarende sygdom, er det ofte meget svært at komme tilbage. I Venstre vil vi arbejde for, at den ledige bliver hjulpet hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet på en respektfuld måde.

Mennesket frem for systemtænkning!

Uddannelse samt hurtig og kompetent udredning af sygdom er vigtige elementer for at sikre en hurtig og tryg vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi vil arbejde for at samarbejdet mellem kommunen, private og frivillige organisationer bliver udbygget, så de løsninger, der arbejdes med er målrettet den enkelte. Vi mener at frivilligt arbejde er en vej til beskæftigelse, og vil arbejde for, at Brøndby Kommune bliver frikommune med det formål at starte et beskæftigelsesprojekt, hvor ledige kan arbejde for foreninger i kommunen, som en vej til beskæftigelse.

Vi ønsker en jobindsats, hvor ingen overlades til sig selv, men hjælpes gennem en svær tid, for igen at være i stand til at være herre over eget liv.

Vores målsætning er at 85 % af den arbejdsdygtige befolkning er i ordinær beskæftigelse.Sundhed og foreningsliv

Vi ønsker, at alle får mulighed for et sundt liv.

I Brøndby har vi et rigt foreningsliv, hvor frivillige er de bærende kræfter der på mange måder binder vores kommune sammen. Børn som ældre har gode muligheder for forskellige aktiviteter og idræt. I Venstre mener vi at foreningslivet er Brøndbys rygrad, som vi bør værdsætte og dyrke. Men foreningslivet er også en del af de forebyggende indsatser mod livsstilssygdomme, ensomhed og ledighed. Brøndby Kommune ligger langt over gennemsnittet for sammenlignelige kommuner, når det kommer til kommunal støtte til foreningslivet. Det er vi i Venstre meget tilfredse med. Dog ønsker vi, at flere skal med i foreningslivet og ønsker en målsætning om, at 80 % af borgerne i Brøndby er fysisk aktive og alle borgere er bekendt med de muligheder, der er for at være aktive inden for kommunen.

Ældreområdet

I den nære fremtid vil Brøndby Kommune få langt flere ældre borgere, der har brug for pleje og omsorg.

Derfor mener vi, at det er tid til at kommunen fået et nyt plejehjem. Vi ønsker et plejehjem, der indeholder alt den nyeste teknologi og en indretning, der er fleksibel og tidssvarende. Det ønsker vi til glæde for de fremtidige beboere, men også for at optimere arbejdsbetingelserne for kommunens ansatte.

Det nuværende Gildhøjhjem er i dag utidssvarende og færre ældre og pårørende ønsker at gøre brug af det. Gildhøjhjemmet har allerede fået adskillelige straks påbud, fordi inventaret er utidssvarende og bygningerne bør rives ned. Vi ønsker at Gildhøjhjemmet bliver revet ned så hurtigt som muligt, og grunden bliver en del af sports by projektet, med plads til erhvervsliv, boliger og idrætsfaciliteter der bidrager til vækst i kommunen. Gildhøjhjemmet ligger på en af de mest attraktive og centralt placerede grunde i kommunen, og det skal vi udnytte på bedste vis.

Vi mener at det nye plejehjem skal ligge i Vesterled, og mener, at der skal flere undersøgelser til, for at kunne bestemme, hvor henne i Vesterled plejehjemmet skal ligge, og hvilken kapacitet der er behov for i fremtidens plejehjem. I dag er der ikke foretaget de nødvendige undersøgelser, der kan fortælle, hvilket behov kommunen får i den nære fremtid for plejehjemspladser, akutpladser efter indlæggelse, demenshjem og andre pladser til pleje af borgere, der har brug for omsorg.

På grund af de manglende undersøgelser og oplysninger af de faktiske behov, mener vi ikke, at kommunalbestyrelsen har tilstrækkeligt grundlag til, at kunne træffe en beslutning om, hvor et fremtidigt plejehjem skal placeres. Det er vi det eneste parti i kommunalbestyrelsen der mener. Vi mener, det er økonomisk uansvarligt at træffe beslutning på det foreliggende grundlag.

Men vi vil have at plejehjemmet skal ligge i Vesterled, væk fra motorvejens forurening, men tæt på beboernes tidligere hjem og den kommende letbane, så familie, venner og børnene fra den nye integrerede Vesterled Børnehave har let ved at komme på besøg, til gavn og glæde for begge parter og i nærheden af mere grønne omgivelser.

Vi ønsker ikke, at området omkring kommunens rådhus er en mulig placering, og vi vil ikke medvirke til at vælte fredsskov i Brøndby, for at bygge et plejehjem op ad motorvejen.

Gode vilkår for vores ældre

Venstre har i tidligere valgperioder haft aktiv indflydelse på de gode forhold for vores ældre. Venstre vil fortsat arbejde for, at vores ældre i fremtiden har de bedste muligheder for at klare sig selv i eget hjem. Vi ønsker en ældrepolitik med størst muligt frit valg af blandt andet bolig, teknologiske løsninger, hjælp fra hjemmepleje, tøjvask og madordninger.

Vi vil styrke samarbejdet mellem de offentlige og private aktører på alle de kommunale opgaver, og ønsker at borgerne får mulighed for i højere grad selv at vælge, hvem de ønsker, der skal levere mad, tøjvask, rengøring og indkøb.

Ingen skal betale mere for service af samme kvalitet.

Handicapområdet

Handicap området er højt prioriteret i Brøndby Kommune og i Venstre arbejder vi for gode vilkår for dem der ikke kan, og arbejder for at give mulighed for dem der gerne vil.

Stop kassetænkning

Vi vil arbejde for, at personer med handicap får mulighed for et respektabelt liv med hjælp fra de tilgængelige moderne hjælpemidler og omsorgspersoner, som der er behov for, for at kunne få et værdigt liv.

VI mener, at der er beskæftigelse til alle og at det bør være en kerne opgave for enhver kommune, at skabe de bedste betingelser og bidrage til de bedste løsninger, for at alle uanset udfordringer kan komme i beskæftigelse.

Vi er ikke ens, og i Venstre mener vi, at den enkeltes behov skal behandles i tæt samarbejde og dialog med den handicappede og de pårørende for at finde individualiserede løsninger.

Vi tror ikke på stereotyper og kassetænkning, men individuelle løsninger

Vi ønsker en sagsbehandling, der er forbundet med størst mulig respekt for det enkelte menneske og for det frie valg. VI ønsker i højere grad individuelle løsninger præget af fornuft og forståelse for den enkelte.

Vi mener det er kernevelfærd, at en familie, der oplever udfordringer med fysiske eller psykiske handicap, får de bedst mulige betingelser, for at kunne have den tilværelse som de ønsker.

Vi ønsker derfor flere individuelle frie valg af hjælpemidler, der lever op til det behov som handicappet kræver.

Vi ønsker også at familier, der oplever opståede handicap får mulighed for at vælge, hvor i kommunen de vil bo i anvist bolig.

Vi ønsker også at reducere sagsbehandlingstiden med 50 % på hjælpemidler, anvisninger og foranstaltninger inden 2021.

Og endelig ønsker vi at Brøndby Kommune er førende inden for brugen af velfærdsteknologi og telemedicin.

Erhvervslivet

Et stærkt erhvervsliv er grundlaget for at kunne tilbyde borgerne i Brøndby den bedste velfærd. Derfor har vi en særlig interesse i et stærkt erhvervsklima i Brøndby Kommune.

I Brøndby Kommune er der ikke vedtaget en erhvervspolitik. Ifølge erhvervsklimaundersøgelser fra blandt andre Dansk Industri og Dansk Byggeri, ligger Brøndby Kommune blandt de 10 kommuner, der har det mest ringe erhvervsklima. Erhvervslivet giver blandt andet udtryk for, at der er en mangelfuld dialog mellem virksomhederne og det politiske niveau. Men erhvervslivet giver også udtryk for, at det er et ønske, at rammerne for at drive virksomhed bør forbedres.

VI vil have en erhvervspolitik der målrettet giver erhvervslivet i Brøndby bedre rammer så de kan være konkurrencedygtige sammenlignet med tilsvarende virksomheder i vores nabokommuner.

Derfor er det en målsætning at Brøndby Kommune bidrager med den arbejdskraft som erhvervslivet efterspørger. Derfor mener vi også, at det bør være en naturlighed i beskæftigelsesindsatsen at ledige borgere i langt højere grad skal sættes i forbindelse med virksomheder i Brøndby.Vi skal have en hurtig og effektiv sagsbehandling, så virksomhederne ikke oplever Brøndby Kommune som en hindring for vækst.

I Venstre mener vi, at Brøndby skal have en offensiv strategi i forhold til at tiltrække nye virksomheder til kommunen og fastholde de virksomheder, der allerede er etableret i kommunen. Det kræver et højt niveau af kommunikation med virksomhederne, hvor Venstre gerne taler med virksomhederne om deres behov. Vi ønsker at arbejde for at iværksættere får en nem opstart, hvor erhvervsnetværk og kommunens ansatte med specialkompetence kan bistå i opstarten. Vi ønsker at de tomme erhvervslejemål i højere grad bliver bygget om til iværksætter miljøer, præget af samarbejde, samskabelse og lave huslejer.

Venstre arbejder for en komplet erhvervs strategi med konkrete målsætninger om at sætte sagsbehandlingstiden ned med 80 % på alle erhvervsansøgninger, så virksomhederne oplever en hurtig og effektiv sagsbehandling, hvor tilgangen til kommunen er direkte og gennemskuelig.

Samtidig er det en mærkesag at kommunens infrastruktur efterlever erhvervslivets behov, og vi anser det for en målsætning at finde mulige alternativer til de nuværende afkørsler til de omkringliggende motorveje, så den tunge trafik bliver ført ud af Kommunen så hurtigt som muligt og vi letter adgangen til kommunens erhvervsliv.

Men vigtigst, ønsker vi på sigt, at afskaffe dækningsafgiften, så Brøndby bliver én blandt meget få kommuner, der ikke beskatter virksomheder unødvendigt, når erhvervslivet og iværksættere vælger at iværksætte sig i Brøndby Kommune.Byudvikling

Til Valget i 2013 gik Venstre til valg på, at vi ville have mere byudvikling i Brøndby. Og der er mange initiativer på vej inden for kommunen. I Venstre har vi fortsat en vision for Brøndby kommune, hvor byen summer af liv – også i aftentimerne, søn- og helligdage.

Vi ser gerne at de tomme industribygninger i vores industriområder, bliver en del af et aktivt erhvervsliv igen. Men det kræver at kommunalbestyrelsen tænker i nye baner, og vi går gerne forrest i Venstre.

Vi ser gerne, at tomme industribygninger bliver bygget om, så der bliver plads til kreative erhverv, der kan arbejde sammen i kreative miljøer. Vi håber, at kunne opleve street food markeder sammen med små selvstændige erhvervsdrivende der sælger deres egen produktion fra små butikker, fordi lave huslejer gør det muligt for nye erhvervsdrivende at starte op. Vi ser meget gerne at de kreative-miljøer er åbne for offentligheden og musikere ser en mulighed i at optræde spontant på markedet, hvor kunderne kan stoppe op, mens de gør deres indkøb og spiser streetfood.

Vi ser gerne streetart vokse op i miljøet og bidrage til det kreative miljø, der danner grundlag for nyt liv i gadebilledet og nye erhverv og nye job i kommunen.

Men der er allerede gode initiativer på vej i kommunen, som kommunalbestyrelsen er enige om skal udvikles. Vi er bestemt meget positivt indstillede over for udviklingen omkring sportsbyen, som vi forventer meget af. Men vi ønsker dog, at ambitionerne er højere for området, og vi får mulighed for at inddrage materielgården og at Gildhøj Plejehjemmet ikke kommer til at ligge inden for Sportsbyen. Vi ønsker materielgården og Gildhøj Plejehjemmet flyttet.

Kirkebjerg projektet er godt på vej, og som det ser ud nu bliver der bygget flere boliger, givet mulighed for lokalt handelsliv og cafemiljø.

I Brøndby Vester landsby oplever vi et stigende behov for cykelstier til og fra skolerne. Vi ønsker at undersøge, i samarbejde med skolebestyrelserne, hvor behovet er til stede for sikker skolevej.

Dog sker der ikke meget omkring Brøndby Strand Centrum, og vi er bestemt ikke tilfredse med den politiske håndtering af området. Vores oplevelse er, at der bliver talt for meget og krævet for lidt handling. Vi ser gerne, at man åbner op for, at et konkurrerende forretningsliv får mulighed for at etablere sig uden for centeret, for at ligge større pres på interessenterne bag centeret, og vi står ikke i vejen for at centeret bliver revet ned til fordel for andet byggeri.

Inden for den nærmeste fremtid bliver fem af højhusene revet ned i Brøndby Strand. Vi mener ikke, at det er en positiv løsning at bygge nye højhuse i Stranden. Situationen er endnu uafklaret, og vi afventer hvilke løsninger boligselskaberne selv kommer med.

Sportsbyen, friluftsliv og de grønne områder

Kultur og fritid er ikke udelukkende en offentlig opgave, men et samarbejde med de aktører, der ønsker at skabe aktiviteter i Brøndby.

I Venstre i Brøndby ønsker vi et idrætscentrum, hvor sporten i Brøndby er samlet i et fælles inspirerende miljø. I dag er det kaldt ”Sportsbyen” og er anerkendt som udviklingsområde af Folketinget og af kommunalbestyrelsen.

Vi ser gerne et samarbejde på tværs af idrætsgrene, interessenter inden for idrætsverdenen og det private erhvervsliv, og vi mener at det er en aktuel opgave at arbejde for, at oplevelsesøkonomien får de bedste betingelser for vækst i Brøndby.

Venstre vil ikke stå i vejen for private initiativer og ser Brøndby kommune som en aktiv samarbejdspartner.

PÅ grund af vores ambitioner omkring sportsbyen, ser vi det ikke som en mulighed, at Gildhøjhjemmet skal ligge i området omkring Brøndby Stadion eller rådhuset. Derfor mener vi, at det bedste er, at etablere et nyt plejehjem i Vesterled. Vi ønsker også at flytte materielgården for at frigøre plads til initiativer, der bidrager til den eksisterende oplevelsesøkonomi og etablering af nye erhverv.

Vi ønsker at kommunens naturressourcer i langt højere grad bør inddrages i etableringen af sportsbyen. Især Volden er et uopdyrket område, som vi meget gerne ser, bliver udviklet i den nærmeste fremtid, dog med respekt for naturen. Vi ser gerne, at der etableres naturlegepladser, crossfit baner, militarybaner, cykelruter, løbebaner eller mountainbike baner.

Vi har store ambitioner omkring sportsbyen.

Daginstitutioner

Venstre har været det eneste parti i kommunalbestyrelsen, der de seneste godt 4 år, har argumenteret for bedre normeringer.

Flere voksne i daginstitutionerne er en naturlig del af den tidlige indsats

Vi mener, at flere voksne i daginstitutionerne kan bidrage til at opdage, om et barn har vanskeligheder, der skal tages hensyn til. Men flere voksne er en naturlig del af den tidlige indsats, der skal til for at børnene bliver klar til at håndtere de udfordringer, de bliver mødt med i folkeskolen.

Vi mener også, at flere voksne er nødvendige for et vellykket forældresamarbejde, hvor forældreansvar og barnets læring går hånd i hånd.

Vi er meget glade for de nye profilbørnehaver, og ønsker at flere forældrebestyrelser tager initiativ til at danne deres egen profil.

Unge

Venstre vil skabe en ungepolitik, der skaber liv i byen. Og vi ønsker, at de unge i højere grad skal deltage i det lokale demokrati. Derfor ønsker Venstre i Brøndby, at Brøndby får et ungeråd med repræsentanter fra elevråd og foreninger. Rådet skal bidrage med initiativer og sparring med kommunalbestyrelsen for at skabe mere liv i kommunen og udfordre kommunalbestyrelsen på deres beslutninger om kommunens ”ungeliv”.

De unge er Brøndbys fremtid – derfor skal kommunen have et ungeråd!

I Venstre mener vi, at de unge skal have inspirerende oplevelsesmuligheder i dagligdagen, der tilpasses de kommende generationers behov.

Alt for mange unge deltager ikke i fritidsaktiviteter efter skole, og flere og flere oplever, at de unge hænger ud på gaden, begår hærværk og forstyrrer den offentlige orden. Vi mener, at aktiviteter, der giver indhold i de unges hverdag, trækker de unge væk fra gaden. Men vi skal have fat i dem i en meget tidlig alder.

Vi ønsker tidlig indsats, og mulighed for at alle børn uanset vanskeligheder deltager i foreningslivet i Brøndby, og i fællesskaber med samme positive interesser som dem selv. Vi skal lytte til og inddrage de unge, give dem muligheder for at socialisere sig og være aktive.

Derfor har vi som målsætning, at Brøndby går forrest og skaber et meget mere tæt samarbejde mellem foreningerne i Brøndby, folkeskolerne og SFO.

Vi mener, at det skal være naturligt, at børnene via deres SFO-betaling også kan tilmelde sig og deltage i idræt i de lokale idrætsforeninger, spille musik i musikskolen og lave håndværk, teater, billedkunst, svømme, fiske eller sejle i de forskellige foreninger lokalt.

Alle børn har et talent, og de forskellige kompetencer i foreningerne kan hjælpe børnene med at finde det.

Folkeskole

Brøndby Kommune er en af de kommuner der bruger flest penge på folkeskolen. Alligevel oplever vi, at mange af de unge, der går ud af folkeskolen i Brøndby ikke har forudsætningerne til at tage en uddannelse efter afgangseksamen.

Mange af eleverne beretter selv, at de ofte har ondt i maven når de er i skole, andre beretter om at de ikke trives.

I Venstre mener vi at, der fortsat skal være stor fokus på trivslen i folkeskolen, dårlig trivsel giver dårlig læring, og vi ønsker at sikre eleverne de bedste muligheder for at modtage læring hver dag.

I Venstre mener vi, at elevernes oplevelser er vigtige for at kunne bestemme rammerne for en folkeskole der uddanner til fremtiden. I 2015 fik Brøndby kommune lavet en ungeundersøgelse, der peger på at der er et forbedringspotentiale i folkeskolerne i Brøndby.

Venstre er det eneste parti i kommunalbestyrelsen, der ønsker at følge ungerapporten og med en undersøgelse af folkeskolen og hvad det er der gør, et de unge ikke har de kompetencer og tro på sig selv, der skal til for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vi har et mål om, at 95 % af de unge der tager folkeskolens afgangseksamen, skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vi mener også at 30 % af en årgang skal gennemføre en erhvervsuddannelse og det kræver et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv om lærepladser, som venstre meget gerne vil påbegynde.

Vi ønsker også, at dannelsen i folkeskolen har som mål at bidrage til aktivt medborgerskab.


Vi vil gerne give de enkelte folkeskoler større frihed til at skabe kreative miljøer på skolen, kreative miljøer der tilrettes efter den elevsammensætning og udfordringer den enkelte skole har. Vi ser kommunens mangfoldighed som et aktiv, med et uforløst potentiale, som vi ønsker skolerne gør større brug af.

Vi vil arbejde for at den enkelte elevs evner bliver udfordret.

Venstre vil give mulighed for at etablerer linjeretninger, og vi ser meget gerne, at skolerne i højere grad gør brug af det lokale erhvervsliv og foreningsliv i dannelsen af kommunens børn og unge. Vi ønsker linjefag der giver en mere motiverende tilgang til undervisningen. Det kunne være med fokus på matematik, handel, iværksætterlærer, natur, idræt eller noget helt andet.

Venstre vil sikre at skolernes legepladser og skolegårde bliver udfordrende for eleverne, så eleverne kan holde sig fysisk aktive i frikvartererne.

Venstre ønsker en sund folkeskole, derfor ønsker vi at arbejde for en folkeskole hvor kantineordning kan etableres på skolen. Eventuelt som et projekt under den linjefagsopdelte undervisning fra 7-9 klasse.

Vi ønsker også en stærkere karrierevejleder, der kan hjælpe de unge og deres forældrene med valg af uddannelsesretning, fritidsjob og aktiviteter, der kan bidrage til at den unge bliver bevidst om uddannelsesretning og vigtigheden af ambitioner for egen fremtid. De unge skal hjælpes til at kende egne evner og interesser for at finde retning på deres videre uddannelsesforløb.

Økonomi og skat

I Venstre anser vi den fri markedsøkonomi som det økonomiske udgangspunkt for at opfylde det enkelte menneskes ønsker og behov. Det er den enkeltes ret til frit at kunne vælge hvor man vil gøre sine indkøb og indgå aftaler. Den fri markedsøkonomi bidrager til vækst, og den øgede konkurrence bidrager til fornyelse og højere service for færre penge.

I Venstre vil vi arbejde imod begrænsning i den fri arbejdsmarkedsøkonomi.

Vi vil arbejde for en økonomisk politik, der bidrager til vækst, men vi ønsker at Kommunens store kassebeholdning i højere grad skal tilbage til borgerne via skattelettelser på boliger, personskat og erhvervslivet.

For Venstre i Brøndby er det et mål fortsat at sikre fuldt finansierede personskattelettelser. Skattelettelser der skal finansieres via vækst i den private sektor og effektiviseringer og organisationsændringer i den offentlige sektor. Venstre vil ikke øge den offentlige gæld, men arbejde for en forsvarlig økonomisk politik.

Borgernes penge skal bruges med fornuft, og Venstre anser konkurrenceudsættelse som svar på en økonomisk fornuftig politik.

Vi skal styrke samarbejdet mellem de offentlige og private aktører på kommunale opgaver, og konkurrenceudsætte serviceopgaver.

Ingen skal betale mere end nødvendigt for en service tilbudt af samme kvalitet.


Venstre vil føre Brøndby sikkert ind i fremtiden